Achilles StartBANK Påmeldingsblankett for leverandører

Byggenæringens Landsforening (BNL) har med utgangspunkt i prosjektet ”Seriøsitet i byggenæringen”, etablert et felles leverandørregister for BA-næringen. Formålet med leverandørregisteret er å bidra til at aktørene i BA- næringen kan konkurrere på like vilkår. I tillegg vil en gjennom ordningen oppnå en effektiv og ressurssparende informasjonsdeling av felles opplysninger.

Navnet StartBANK er valgt for å uttrykket at dette er starten på en unik og meget viktig registreringsprosess. Oppdragsgivere vil ved inngåelse av kontrakter benytte leverandører med gyldig registreringsbevis i StartBANK. Oppdragsgiver kan ved behov stille tilleggskrav til leverandører ved utvelgelsen for ulike oppdrag. Ved å forholde seg kun til firmaer som har vært gjennom en registreringsprosess, vil både oppdragsgiver og leverandører ha langt større grad av sikkerhet når avtalen inngås, og med større sannsynlighet vite at det er seriøse aktører som deltar i prosjektene.

For å bli registrert inn i StartBANK, må leverandører i tillegg til å profilere hvilke varer og tjenester de ønsker å tilby til BA-næringen, også oppfylle noen mer formelle krav i løpet av registreringsprosessen.

For å oppnå registrering må leverandøren:

● foreta salg i eget navn

● oppgi finansielle nøkkeltall
● være ajour med betaling av skatter og avgifter
● ha oppfylt lovpålagte krav om rapportering til offentlige registre, slik som: årsberetning, årsregnskap etc.
● ikke være konkurs eller i gjeldsforhandlinger
● tilby produkter/tjenester som inngår som en del av ordningen på registreringstidspunktet
● levere komplett registreringsunderlag bestående av StartBANK spørreskjema samt standardiserte egenerklæringer (SB1 og SB2)
● sende inn kopi av selskapets nyeste firmaattest
● sende inn gyldig ansvars- og yrkesskadeforsikring
● sende inn gyldig skatteattest
● ha betalt inn den årlige registreringsavgiften

For at få tilgang til StartBANK registrering kreves det at du godtar disse kravene